Feed Item

Hi bác em bên topic tìm vi?c online t? voz qua ?,

bác cho em xin nick skype ?? trò chuy?n nhé,

c?m ?n bác